Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

GUIA: Recomanacions als ajuntaments per a una tornada segura a la feina presencial – COVID 19

Objecte:

Aquest document té per objecte efectuar un seguit de recomanacions i orientacions de mesures preventives i organitzatives als Ajuntaments i al personal empleat públic per tal planificar una tornada a la feina presencial segura. En la seva elaboració s'ha tingut en compte la informació publicada tant pel Govern de l'Estat com per la Generalitat de Catalunya.

Sens perjudici d'això, a dia d'avui, les autoritats sanitàries segueixen recomanant establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui tècnicament i raonablement possible, com a mesura de distanciament social. També es recomana prioritzar l'ús intensiu de les TIC com a alternativa per a la realització del treball, tant per substituir les reunions presencials, com pels desplaçaments i els viatges. Llevat que ho tingueu regulat a la Corporació, no existeix una normativa específica sobre teletreball i treball a distància, més enllà de les indicacions recollides en l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors, i les previsions del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Igualment, l'Acord Marc Europeu sobre el Teletreball és una referència reguladora i útil.

La Guia us ha de servir de pauta per elaborar un "Pla de contingència o Protocol general per a la tornada a la feina" que haurà d'aprovar l'Alcaldia del vostre Ajuntament (art. 21.1.h i k de la Llei 7/1985). Només haureu d'adaptar el que us indiquem a les peculiaritats de l'Ajuntament i a les indicacions del vostre Servei de Prevenció. Aquesta Guia no substitueix en cap cas les actuacions i indicacions que des del servei de prevenció de riscos de cada Corporació local s'efectuïn en compliment de l'establert en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, us recordem que és obligatori per a les Corporacions locals disposar d'un Servei de prevenció de riscos laborals per mandat de l'art. 30.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El servei pot ser intern (amb personal qualificat) o contractat externament amb una entitat especialitzada. No disposar de servei de prevenció suposa incomplir amb la normativa amb les eventuals responsabilitats que se'n poden derivar.

A més, la situació derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a que el Protocol que elaboreu estigui permanentment subjecte a les revisions que s'acordin per les autoritats competents, especialment per les sanitàries.

L'adopció de alguna/totes les mesures que a continuació us suggerim caldrà acordar-les, quan escaigui seguint els procediments legalment previstos, amb els comitès de seguretat i salut o amb els/les delegats/des de prevenció, sens perjudici dels temes que afectin les condicions de treball del personal empleat públic, que hauran de ser canalitzats amb els òrgans de representació legals. Us recordem que la llei prescriu la necessitat de comptar amb delegats de prevenció a partir de 50 treballadors/res (art. 35 de la Llei 31/1995). 

Les mesures que us proposem pretenen servir de recolzament a un procés equilibrat de transició que vetlli per la salut i la vida del personal de l'Ajuntament davant la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Es tracta d'un document pràctic i senzill

 


Observacions:

Versió 4 - juny 2020